TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn viên thanh niên Quân sự Tỉnh: Hiệu quả “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong thanh niên giai đoạn 2019-2022; Ban Thanh niên Quân đội tỉnh đã thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ với mục đích tập hợp, tạo diễn đàn, sân chơi cho thanh niên trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng; góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, nhận diện và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên mạng Internet, mạng xã hội, củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Để thành lập và đi vào hoạt động các đơn vị cần duy trì hoạt động Câu lạc bộ chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả; có tính chính trị, tính chiến đấu và tính lý luận; bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và đối tượng thanh niên nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, tổ chức đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tên thống nhất của các câu lạc bộ là: “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” được thành lập ở cấp đoàn cơ sở; cơ quan chính trị hoặc lãnh đạo, chỉ huy ra quyết định thành lập Câu lạc bộ và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. 

Cơ cấu của Câu lạc bộ bao gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ và các ủy viên là cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên. Thành viên Câu lạc bộ là cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, không giới hạn số lượng. Thành viên tham gia trên tinh thần tự giác, tự nguyện,  đáp  ứng  một  số  tiêu  chí  cơ bản  (yêu  thích,  có  khả  năng  nghiên cứu về lý luận chính trị; lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định; thái độ trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Nội dung và hình thức hoạt động tập trung nghiên cứu các vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo đất nước; các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác công tác đoàn ; nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội, đặc biệt là thông qua hệ thống báo chí và các trang mạng xã hội; tuyên truyền những thông tin tốt, những hành động đẹp, nhân lên những giá trị nhân văn để đẩy mạnh xã hội tốt đẹp hơn.

Thanh Thuận


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ