TIN CÁC ĐOÀN TRỰC THUỘC

Đoàn viên Công an tỉnh được quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Đây là một trong những nội dung trọng tâm được triển khai trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh năm 2021.

Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc trong tình hình Covid-19 phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và đồng thời đảm bảo 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa trong năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", trong đó tâp trung vào một số nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn và đoàn viên trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn viên Công an tỉnh được quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Các cơ sở đoàn tổ chức học tập sinh hoạt chuyên đề thông qua hình thức trực tuyến để phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay; đồng thời phát huy vai trò tổ lý luận trẻ cơ sở trong việc nghiên cứu, định hướng các nội dung trọng tâm để đoàn viên trao đổi làm rõ. Kết thúc đợt học tập, 100% đoàn viên viết bản thu hoạch để làm cơ sở đánh giá việc học tập và nhận thức của đoàn viên.

Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 là nội dung trọng tâm, thường xuyên hàng năm; tuy nhiên việc đổi mới nội dung, phương thức triển khai, học tập theo hướng tăng cường thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp thực tiễn, phù hợp và áp dụng các phương thức trực tuyến đảm bảo các khuyến cáo phòng dịch là một cách làm phù hợp và thể hiện sự phù hợp, thích ứng của tổ chức Đoàn Công an tỉnh trong lựa chọn trong trạng thái bình thường mới. 


Các tin khác

Tin các Đoàn trực thuộc

TIN CƠ SỞ